Աշխատանքի հրավեր

Պաշտոն.  «Աշխատավորների իրավունքների պաշտպանության միավորում» իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության իրավունքների պաշտպանության ծրագրի ղեկավար

Սկիզբը.   01 մայիսի, 2015թ.

Վայրը.    ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք.Կապան

Աշխատանքի նկարագրություն` Ծրագրի ղեկավարը պատասխանատու է իրավունքների պաշտպանության ծրագրի անխափան գործունեությունը և համակարգումը ապահովելու համար:

Աշխատանքային պարտականությունները`

 • Ղեկավարում և հետևում է նշված ծրագրի վարչական և ամենօրյա աշխատանքները, ծրագրային գործողությունների ամենօրյա կատարումը` համաձայն ՀՀ օրենսդրությամբ և Կազմակերպության ռազմավարությամբ սահմանված կարգի;
 • Հետևում է ծրագրում ներգրավված փորձագիտական կազմի ղեկավարմանը, որը ներառում է աշխատանքների տեղաբաշխում, աշխատանքի գնահատում և խնդիրների լուծում;
 • Որոշում է հետազոտությունների և վերլուծությունների փորձագետների թիմի օրակարգը;
 • Մշակում և ձևավորում է ծրագրեր և/կամ աջակցում է այդ գործընթացին;
 • Ներկայացնում է միջանկյալ իրավիճակային հաշվետվություններ.  հետևում, համակարգում և/կամ օգնում է լրացուցիչ ֆոնդեր ձեռք բերելու առաջարկների գրելուն;
 • Մշակում և իրականացնում է համակարգեր և ընթացակարգեր ծրագրի փաստաթղթային համակարգի վարման համար, համակարգում է ծրագրի գործունեության տվյալների հավաքագրումը և վերլուծությունը, մշակում, գրում և ներկայացնում է ծրագրի բազմակողմանի վիճակագրական և պատմողական հաշվետվություններ;
 • Աջակցում է տարբեր ուսումնական եւ հանրայնացման (տպագրություն,  տեսագրություննե, և այլն) նյութերի ստեղծմանը, մշակմանը եւ գովազդմանը;
 • Համագործակցում է կազմակերպության մյուս ծրագրերի հետ, տեղական, պետական և/կամ համայնքային կազմակերպությունների հետ:

Պահանջվող որակավորումները`

 • Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն (ցանկալի է իրավաբանական);
 • Ցանկալի է մասնագիտական աշխատանքային փորձ ծրագրերի ղեկավարման և իրավունքների պաշտպանությանոլորտում;
 • Տիրապետում մարդու իրավունքների պաշտպանությանը վերաբերվող միջազգային և ազգային ակտերին, կոնվենցիաներին և այլ հիմնարար սկզբունքներին;
 • Տիրապետում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության իրավական կարգավորման, շրջակա միջավայրի հարցերի առնչությամբ արդարադատության մատչելիության և մարդու էկոլոգիական իրավունքների իրացման հիմնախնդիրներին;
 • Հայերեն և Անգլերեն /գրավոր և բանավոր/ խոսքի գերազանց տիրապետում:
 • Համակարգչային գիտելիքներ` Microsoft Office (PowerPoint, Word, Excel):
 • Կարգապահություն, կազմակերպվածություն և ճշտապահություն:
 • Թիմում աշխատելու կարողություն

Դիմելու կարգը` Թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականը և ուղեկցող նամակը «[email protected]» էլ. հասցեին` վերնագրի մեջ նշելով «Human Rights Project Manager»: Խնդրում ենք կցել լուսանկար: Նախնական հավանության արժանացած թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

Դիմումների վերջնաժամկետ` 15 ապրիլի, 2015թ.

Leave a Comment